magda zwang
MIRЯORING  (flux 5 fusion)  I N T E N T


in zwang ☰

zugzwang ☴

scorza-forza ☲

milenrama ☵

chin-a-ware ☷

1   2   3   4   5   6   7   8   9    


© 2016 ontwerp en realisatie Jan Giliam